Concurs pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată de Muncitor calificat – Infirmieră (Îngrijitor persoane vârstnice)


Documente atașate: BIBLIOGRAFIE | METODOLOGIA DE LUCRU A INFIRMIERELOR 


ANUNȚ

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată de Muncitor calificat – Infirmieră (Îngrijitor persoane vârstnice), cu normă întreagă, din cadrul Căminului de Bătrâni din comuna Zădăreni, județul Arad.

Condiții generale:

au cetățenia română și domiciliul în România;
• cunosc limba rom
ână;
îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;
• au capacitate deplin
ă de exercițiu și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea functiei;
• nu au fost condamnate definitiv pentru s
ăvârșirea de infracțiuni;
îndeplinesc condițiile specifice postului;
• nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o func
ție publică în ultimii 7 ani;
• au un comportament corespunz
ător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
• nu au fost agen
ți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică;

Condiții specifice:

calificare în domeniul asistenței și îngrijirii persoanei vârstnice;

studii generale sau profesionale.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, nr. 28, județul Arad, şi constă în:

  • proba scrisă în data de 08.10.2018 ora 1000.

  • proba practică în data de 10.10.2018 ora 1200.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Zădăreni. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro

Acte necesare inscrierii

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare.

-copie act de identitate

-copie dupa actele de studii

-copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

-curriculum vitae

-recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA