REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI

Consiliul Local al comunei Zădăreni
Anexa nr. 1 la HCL nr. 65 din 25.07.2016

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL

AL COMUNEI ZĂDĂRENI

CAPITOLUL I

Constituirea consiliului local

Art.1. (1) Consiliul Local al comunei Zădăreni este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, prin care se realizează autonomia locală (administrativă şi financiară) pe teritoriul administrativ al comunei Zădăreni.

(2) Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea privind alegerile locale.

Art.2.(1) Numărul membrilor consiliului local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei.

(2) Consiliul local al comunei Zădăreni este compus din 11 consilieri locali.

Art.3.(1) Constituirea Consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire participă prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) Şedinţa se desfăşoară în condiţii legale dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii peste 3 zile, la convocarea perfectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.

(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la o ultimă convocare din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor locali, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor locali aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. În cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, potrivit legii, se organizează alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile.

(4) Absenţa consilierilor locali de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în strainătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră,.

Art.4.(1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenţa de specialitate a secretarului comunei, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei.

(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare, alcătuită din 3-5 consilieri.

(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală.

(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

Art.5.(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei… Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.

(2) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.

Art.6. În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării, mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei lectorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

Art.7.(1) Consiliul Local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul.

(2) Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.

CAPITOLUL II

Organizarea consiliului

SECŢIUNEA 1

Preşedintele de şedinţă

Art.8. După declararea ca legal constituit , consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Art.9. Consilierul local ales preşedinte de şedinţă poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

Art.10. Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale.

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;

c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;

d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA a 2-a

Alegerea viceprimarului

Art.11.(1) Comuna Zădăreni are un primar şi un viceprimar, aleşi în condiţiile legii.

(2) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Alegerea se face prin vot secret.

(3) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului, se face de catre grupurile de consilieri, de catre consilieri sau de catre primar. Dupa înregistrarea candidaturilor se ia o pauza în timpul careia se completeaza buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabina special amenajata, putându-se folosi, la alegere, una dintre urmatoarele modalitati:

   a) fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrând în cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa îi aleaga. Pe buletin va ramâne nebarat numele consilierului sau, dupa caz, al consilierilor pe care doreste sa îl/sa îi aleaga votantul;

   b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA” în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreste sa îl/sa îi voteze;

   c) alte modalitati, la alegerea consiliului.

(5) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestuia.

(6) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(7) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art.12. În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

Art.13. Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

Art.14. În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite vor fi exercitate de drept de viceprimar. În această situaţie consiliul local poate delega prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului.

Art.15. În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier local care va îndeplini atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea suspendării.

Art.16. Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile de la art. 14 aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

Art.17. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

SECŢIUNEA a 3-a

Comisiile de specialitate

Art.18.(1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) La nivelul Consiliului Local al comunei Zădăreni s-au înfiinţat 3 comisii de specialitate, după cum urmează:

Comisia 1 – comisia de specialitate din domeniul economic-financiar

Comisia 2 – Comisia de specialitate din domeniul juridic şi de disciplină

Comisia 3 – Comisia de specialitate din domeniul social-cultural, învăţământ culte şi sport”

(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art.19.(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(2) Şedinţele comisiei de specialitate sunt publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

Art.20.(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Art.21. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar.

Art.22. Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

d) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art.23. Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şedinţele comisiei;

c) conduce şedinţele comisiei;

d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar (dintre membrii consiliului local)

e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

f) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;

g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

h) îndeplineşte alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.24. Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

c) asigură redactarea avizelor şi proceselor – verbale etc.

d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de prezentul regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

Art.25.(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membri comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

Art.26. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, înaintea şedinţelor consiliului, , după cum urmează: comisia 1 – ora 17.00 (20.00), comisia 2 – ora 18.00 (20.30), iar comisia 3 la ora 19.00 (21.00), atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte asupra cărora i se solicită avizul.

Art.27. (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.

Art.28. Votul in comisii este deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.29. (1) Lucrarile sedintei comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate si de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta.

Art.30. Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

Art.31 (1) Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin. (1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.

(3) Comisia de ancheta va prezenta consiliului local la termenul stabilit de aceasta raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

Art.32. Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotararea consiliului local.

SECTIUNEA a 4-a

Grupurile de consilieri

Art.33.(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri este condus de către un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

(4) Prevederile alin.(1) se aplică şi consilierilor independenţi.

(5) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

SECTIUNEA a 5-a

Alte dispozitii

Art.34.(1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop, judecatorul desemnat de presedintele judecatoriei care a validat mandatul prezinta in fata consiliului hotararea de validare.

(2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la art.5, folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.

Art.35.(1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.

(2) Pe timpul desfasurarii lucrarilor consiliului, primarul este obligat sa poarte esarfa. Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.

(3) Daca la lucrarile consiliului participa si prefectul sau reprezentantul sau, acestia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct separat de cel al presedintelui de sedinta.

Art.36. Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal de sedinta.

Art.37. Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:

a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;

d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

e) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

f) în termen de trei zile de la terminarea şedinţei, afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei;

g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

h) urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri.

i) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

j) contrasemneaza in conditiile legii si ale prezentului regulament hotararile consiliului local pe care le considera legale;

k) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

l) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea a celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului comunei.

m) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

CAPITOLUL III

Functionarea consiliului local

SECTIUNEA 1

Desfasurarea sedintelor

Art.38.(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Art.39.(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se poate face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise în ordinea de zi.

(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau în alte situaţii stabilite de regulament, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.

Art.40.(1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde: proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, întrebarilor, interpelarilor, petiţiilor si a altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisa în cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului. Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.(4).

(4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comsiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din aparatului de specialitate al primarului comunei. Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii admnistrativ-teritoriale inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

(5) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (4) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la data înregistrării proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.

(6) În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute de alin. (3), nu se aprobă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

Art.41.(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(2) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi înregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.

(3) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa comunice acest lucru presedintelui de sedinta sau secretarului.

Art.42. Daca in unitatea administrativ-teritoriala exista delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegatul satesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va vota. Votul sau are caracter consultativ.

Art.43.(1) Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi, se da cuvântul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.

(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin. (1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea înscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca, în cuvantul său să se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se fac din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, în functie de marimea acestuia.

Art.44.(1) Presedintele de sedinta va permite oricând unui consilier să raspunda într-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvântul in probleme privitoare la regulament.

Art.45. Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse in discutie a consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

Art.46. Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

Art.47. In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.

Art.48. Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse, fara a se mai supune votului.

Art.49.(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.

(2) Lucrările şedinţelor se defăşoară în limba română.

(3) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

(4) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale, îşi asumă prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(5) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(6) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.

(7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administartiv-teritoriale o copie a procesului verbal al şedinţei.

Art.50.(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul cere o altă majoritate.

(2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

 1. hotărârile privind bugetul local;

 2. hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;

 3. hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

 4. hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

 5. hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;

 6. hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine.

(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

(4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu carater individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

Art.51. Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.

Art.52. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasa este ilegală. În acest caz va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

Art.53.(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produce efecte de la data aducerii lor la cunoştinţa publică, iar cele individuale, de la data comunicării.

(2) Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

SECTIUNEA a 2-a

Elaborarea proiectelor de hotarari

Art.54.(1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului, consilierilor locali, viceprimarului si cetatenilor.

(2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul unitatii administrativ-teritoriale si personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului, vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

Art.55.(1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor, prin mentionarea titlului si a initiatorului.

(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.

(3) Operatiunile prevazute la alin.(2) se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Art.56.(1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se transmit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.

(2) O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.

(3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.

Art.57.(l) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

Art.58. Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

Art.59. (1) In procedura de adoptare de hotarari cu aplicabilitate generala se va urmari asigurarea transparentei decizionale.

(2) Hotararile cu aplicabilitate generala se refera la persoane, un grup sau o categorie de personae nedefinite, nedeterminate sau neindividualizate (criteriul personal), sau se aplica fie pe intreg teritoriul comunei, fie numai pe o parte din acesta (criteriul spatial), fara luarea in considerare a unei/unor persoane individualizate.

Art.60. (1) Initiatorii proiectelor de hotarari cu caracter normativ cu aplicabilitate generala, vor avea urmatoarele obligatii :

a) elaboreaza expunerea de motive privind necesitatea adoptarii proiectului de hotarare, precum si textul complet al proiectului cu caracter normativ supus spre aprobare;

b) depune la secretarul comunei actele mentionate la lit.a) cu cel putin 30 de zile inainte de data in care urmeaza ca proiectul de hotarare cu caracter normativ sa fie adoptat, in vederea publicarii in site-ul propriu, afisarii la sediul consiliului local, intr-un spatiu accesibil publicului, sau transmiterea catre mass media, dupa caz, a unui anunt referitor la aceasta actiune;

c) analizeaza propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare propus si, in masura in care acestea sunt pertinente, relevante, oportune si legale, le insereaza in proiectul de hotarare cu caracter normativ propus spre adoptare ;

d) inainteaza catre secretarul comunei, cu cel putin 10 zile inainte de data adoptarii proiectului de hotarare cu caracter normativ, proiectul respectivei hotarari completata cu propunerile, sugestiile si opiniile prevazute la lit.c), insotit de raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, in vederea supunerii acestuia spre adoptare de catre consiliul local.

(2) Anuntul referitor la elaborarea unei hotarari cu caracter normativ cu aplicabilitate generala va fi adus la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare. Anuntul va cuprinde o expunere de motive privind necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare, textul complet al proiectului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare.

(3) La publicarea anuntului se va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

(4) Propunerile, sugestiile sau opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare vor fi primite de o persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila, desemnata de consiliul local.

Art.61. Proiectele de hotarari normative se transmit spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin.1 lit.d) a art. 60.

Art.62. (1) Consiliul local Zădăreni este obligat sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare cu caracter normativ cu aplicabilitate generala, daca acest lucru este cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

(2) In toate cazurile in care se desfasoara dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel

mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Consiliul local este obligat sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de hotarare in discutie.

(3) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectul de hotarare se supune adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de vot

Art.63.(1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

Art.64(l) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor „pentru” si „contra”. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul „pentru” sau „contra”, in functie de optiunea sa.

Art.65.(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi de regula cuvintele da” sau “nu”.

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

Art.66. (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament se dispune altfel.

(2) Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.

(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

Art.67. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

Art.68. Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

SECTIUNEA a 4-a

Atribuţiile Consiliului Local

Art.69. (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publică;

8. situaţiile de urgenţă;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. dezvoltarea urbană;

12. evidenţa persoanelor;

13. podurile şi drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

16. activităţile de administraţie social-comunitară;

17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local Zădăreni poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local Zădăreni indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Art.70. Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale.

CAPITOLUL IV

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

Art.71.(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

Art.72. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art.73.(1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute în scris sau oral.

Art.74.(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAPITOLUL V

Secţiunea 1

Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

Art.75. După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimaţia care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar, precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.

Art.76.(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă.

(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului.

(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia potrivit alin. (2), este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

(4) Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.

Art.77. Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art.78.(1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.

Art.79. Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

Art.80. Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite de statutul aleşilor locali.

Art.81.(1) Consilierii locali au obligaţia de a organiza periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să scorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(2) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.

SECTIUNEA a 2-a

Dizolvarea consiliului local

Art.82. (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;

c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul local.

(5) Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicţie se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului.

(8) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată.

Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

SECTIUNEA a 3-a

Suspendarea mandatului de consilier local

Art.83.(1) Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunică consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului.

(3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

SECTIUNEA a 4-a

Incetarea calitatii de consilier local

Art.84. (1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri :

a) demisie ;

b) incompatibilitate ;

c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia ;

d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului ;

e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege ;

f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate ;

g) punerea sub interdictie judecatoreasca ;

h) pierderea drepturilor electorale ;

i) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales ;

j) deces .

(3) Cazul prevazut la alin. (2) lit. i) se aplica si viceprimarului.

(4) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local prin hotarare, la propunerea primarului ori, dupa caz, a oricarui consilier.

(5) In cazurile prevazute la alin. (2) lit.c) – e) si i), hotararea consiliului poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

Art.85. Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara postul vacant.

Art.86. (1) Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.

(2) Prevederile art. 84 alin.(2) lit.e) nu se aplica in cazul in care consilierul a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate exercitarea mandatului se suspenda.

(3) Prevederile art. 84 alin. (2) lit.f) – h) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

Art.87. (1) In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local, dupa caz, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant postul consilierului in cauza.

(2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei. Referatul va fi insotit de actele justificative.

SECTIUNEA a 5-a

Drepturile alesilor locali

Art.88. (1) Pe timpul exercitarii mandatului de primar, viceprimar se suspenda contractul de munca sau actul de numire a acestora in cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv la regii autonome sau la societati comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, mai putin educatorii si invatatorii, precum si cercetatorii stiintifici, ziaristii cu atestat profesional, oamenii de cultura si arta.

Art.89. (1) In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate potrivit art. 88 alin.(1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata delimitata.

(2) Functiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitarii mandatului de catre titular.

(3) In cazul in care pe durata exercitarii mandatului de catre persoanele care ocupa functiile de alesi locali prevazute la art. 88 alin.(1), au loc reorganizari ale persoanei juridice, acestea sunt obligate sa comunice persoanelor ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de munca stabilite, corespunzator celor detinute de acestea, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art.90. (1) La incetarea mandatului de catre primar, de viceprimar persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau acte de numire. La stabilirea clasei si gradului de incadrare se vor lua in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publica alese.

(2) In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in functia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se va putea adresa instantei de judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar.

Art.91. Timp de 2 ani de la data incetarii mandatului, persoanelor prevazute la art. 88 alin.(1) nu li se poate modifica sau desface contractul de munca ori acestea nu pot fi eliberate din functie pe motive ce nu le sunt imputabile.

Art.92. La incetarea mandatului, primarul si viceprimarul care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiaza, la cerere, de calcularea sau, dupa caz, de recalcularea pensiei, luandu-se in calcul si indemnizatiile lunare primite, in conditiile legii.

Art.93. Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Art.94. (1) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor art. 76 alin.(2) se efectueaza exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.

(2) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii.

(3) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si delegatului satesc.

Art.95. Primarul si viceprimarul, au dreptul la indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii. De asemenea ei au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.

Art.96. Drepturile banesti cuvenite alesilor locali potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri in conditiile legii.

Art.97. Consilierii si delegatul satesc, care participa la sedintele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin potrivit legii, de la locul de munca.

Art.98. (1) Primarul si viceprimarul beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

(2) Pentru a beneficia de concediu fara plata sau de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, primarul are obligatia de a informa, in prealabil, consiliul local, indicand durata acestora si perioada in care vor avea loc, in cazuri de urgenta, informarea se va face in prima sedinta de consiliu, organizata dupa terminarea concediului.

(3) Concediile fara plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum si durata acestora, in cazul viceprimarului se aproba de catre primar.

Art.99. Durata exercitarii mandatului de primar si de viceprimar, constituie vechime in munca si in specialitate si se ia in calcul la promovare si la acordarea tuturor drepturilor banesti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea si la recalcularea pensiei.

Art.100. Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local, vor primi contravaloarea transportului.

Art.101. Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire , formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local.

Art.102. (1) Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

Art.103. (1) Dreptul de asociere este garantat alesilor locali.

(2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile associative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.

Art.104. (1) In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. In cazul primarului, viceprimarului si consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

(2) In cazul nerespectarii prevederilor alin.(1), alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

SECTIUNEA a 6-a

Obligatiile alesilor locali

Art.105. Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Art.106. Consilierii sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art.107. Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Art.108. Alesii locali sunt obligati la probitate, sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, materiale sau alte avantaje.

Art.109. Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.

Art.110. (1) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.

(2) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.

Art.111. Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.

Art.112. (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in prezentul regulament de functionare.

(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin regulamentul de functionare a consiliului.

Art.113. Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.

Art.114. (1) Prevederile legale in vigoare privitoare la declaratia de avere se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 7-a

Raspunderea alesilor locali

Art.115. Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrative, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.

Art.116. (1) Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Art.117. (1) Incalcarea de catre consilieri a obligatiilor ce le revin in exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, republicata, Statutului alesilor locali si ale prezentului regulament.

(2) La aplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea abaterii si de frecventa acesteia si de conditiile producerii ei.

(3) In exercitarea atributiilor ce-i revin cu privire la mentinerea ordinii si respectarea regulamentului in timpul sedintei consiliului, presedintele de sedinta poate aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:

a) avertisment;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvantului;

d) eliminarea din sala de sedinta; eliminarea din sala de sedinta echivaleaza cu absenta nemotivata;

e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1 – 2 sedinte.

(4) Sanctiunile prevazute la alin. (3) lit. a) – d) se aplica de presedintele de sedinta, iar cele de la alin.(3) lit. e) – f) de catre consiliu , prin hotarare.

(5) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(3) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art.118. La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Art.119. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav , chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Art.120. (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art.121. In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

Art.122. (1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consilierul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi 2 luni consecutive .

(4) Interzicerea participarii la urmatoarea sedinta a consiliului precum si de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate au drept consecinta neachitarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

Art.123. In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.

Art.124. (1) Sanctiunile prevazute la art. 117 alin. (3) lit.e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art.125. Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art.117 alin.(3) lit. a) – d).

Art.126. (1) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanei in cauza i se pot aplica urmatoarele sanctiuni :

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din functie;

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.

(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c) si d), cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit.c) si d) poate fi facuta numai daca se va face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ teritoriala respectiva.

(5) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 215/2001, republicata.

Art.127. Impotriva sanctiunii prevazute la art. 126 alin.(1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.

Art.128. Primarul poate fi revocat din functie in urma unui referendum, in conditiile si in cazurile stabilite de Legea nr. 215/2001, republicata.

CAPITOLUL VI

Aparatul permanent al consiliului local

Art.129.(1) Pentru buna organizare a lucrărilor consilului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă, pe care vor fi încadrat, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.

(2) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.

(3) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de către persoanele angajate, potrivit alin. (1) dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local. Împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.

(4) Personalului angajat potrivit alin. (1) nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă.

(5) Persoanele încadrate pe posturile create îşi vor desfăşura activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi vor colabora cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă a a oricăror alte materiale.

CAPITOLUL VII

Transparenţa decizională în administraţia publică

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art.130. Obligaţia de transparenţă decizională reprezintă obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice.

Art.131.(1) Principiile care stau la baza transparenţei decizionale în administraţia publică locală sunt:

 1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

 2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

 3. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:

 1. Şedinţele autorităţilor publice sunt publice, în condiţiile legii;

 2. Dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;

 3. Procesele-verbale ale acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative

Art.132.(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamantare, o expunere de motive sau, după caz, un raport de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modaliatea în care cei interesaţi pot trimte în scris, propuneri, sugestii, opinii ci valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(3) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

(4) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin.(3).

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor

Art.133.(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

 1. anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

 2. acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică,

 3. anunţul va conţine data, ora, locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.

Art.134. Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoane au valoare de recomandare.

Art.135. Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acestuia.

Art.136. (1) Autorităţile publice sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde următoarele elemente:

 1. numărul total al recomandărilor primite;

 2. numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate,

 3. numărul participanţilor la şedinţele publice;

 4. numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

 5. situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

 6. evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

 7. numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil sau prin prezentare în şedinţa publică.

Inițiator-Primar, Avizat Secretar,

Ec. Petri Doina Mariş Silviu-Daniel

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies DETALII

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide