Comisii de specialitate

H O T Ă R Â R E A  

nr. 6 din 24.06.2016

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ZĂDĂRENI

Consiliul local al comunei Zădăreni, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24.06.2016,


Având în vedere:

Ordinul nr. 461 / 08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Zădăreni ,

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Zădăreni

În temeiul prevederilor art. 54 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art. 15, respectiv Anexa 2 din OG nr. 35/2002, modificată şi completată , pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

HOTĂRĂŞTE

Art.1: Se organizează comisia de specialitate din domeniul economic-financiar,pe lângă Consiliul Local al comunei Zădăreni, având următoarea componenţă

 1. D-na Lucuţa Carmen-Alina, consilier local din partea P.N.L. – Preşedinte

 2. Dl. Şiclovan Petru, consilier local din partea P.N.L., – Secretar

 3. Dl. Bene Florian, consilier local din partea P.N.L., – Membru

 4. Dl. Popovici Paul-Razvan, consilier local din partea P.N.L., – Membru

 5. Dl. Todor Adela, consilier local din partea P.S.D., – Membru

Art.2: Se organizează comisia de specialitate din domeniul juridic şi de disciplină, pe lângă Consiliul Local al comunei Zădăreni, având următoarea componenţă

 1. Dl. Vălan Teodor, consilier local din partea P.N.L., – Preşedinte

 2. Dna. Andreica Sava, consilier local din partea P.S.D., – Secretar

 3. Dl. Petrean Iosif, consilier local din partea P.N.L., – Membru

Art.3: Se organizează comisia de specialitate din domeniul social-cultural, învăţământ culte şi sport, pe lângă Consiliul Local al comunei Zădăreni, având următoarea componenţă

 1. Dna. Popescu Lidia-Manuela, consilier local din partea P.N.L., – Preşedinte

 2. Dl. Ţuplea Cornel, consilier local din partea P. Noua Dreaptă – Secretar

 3. Dl. Tomoiagă Ioan, consilier local din partea P.N.L. – Membru

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică

 • Primarului ales al comunei Zădăreni,

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad.

Art.5. Secretarul comunei Zădăreni va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează Secretar

VĂLAN TEODOR MARIȘ SILVIU-DANIEL