Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, din cadrul Compartimentului CHELTUIELI

BIBLIOGRAFIE


 

ANUNT

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare si ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată si completată de H.G. nr.1173/2008

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂDĂRENI, JUDEŢUL ARAD

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, din cadrul Compartimentului CHELTUIELI

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Zădăreni, în data de 24.07.2018, ora 800 – proba de cunoştinţe operare calculator, ora 1000 – proba scrisă iar în data de 26.07.2018, ora 1400 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei comunei Zădăreni.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, actualizată.

Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilită se afisează la sediul Primariei comunei Zădăreni si pe site-ul Primariei comunei Zădăreni: www.primariazadareni.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon: 0257413024.

(2) Candidatii trebuie să îndeplinească conditiile generale prevăzute de art. 54-58, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare.

(3) Conditiile specifice de participare sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe economice;

  • Operare PC: Microsoft Windows, Microsoft Word și Excel, nivel de bază;

  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 5 ani;

Acte necesare inscrierii

– formular de inscriere la concurs

– copie act de identitate (buletin, certificat de naştere, certificat de căsătorie)

– copie dupa actele de studii

– copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

– cazier judiciar

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

– curriculum vitae

– recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.


BIBLIOGRAFIE 


Anexa 1 la adresa nr. 3641 din 30.05.2018

I. Funcția: Consilier, clasa I, grad profesional Principal, la Compartimentul Cheltuieli, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zădăreni, judetul Arad.

BIBLIOGRAFIE :

  1. Constituţia României republicată în M.O.nr. 767 din 31 octombrie 2003;

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

  1. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată r2, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.;

  3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  4. Legea 82/1991 – Legea contabilităţii republicată cu modificările şi completările ulterioare;

  5. Ordinul 1917/2005 – Norme privind organizarea conducerea conabilităţii în instituţiile publice;

  6. O.M.F.P. nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

Primar,

Ec. Petri Doina