Anunț angajare – muncitor calificat – electrician

Nr. 181 din 11.01.2018

ANUNT

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat – electrician, cu normă întreagă, din cadrul primariei comunei Zădăreni, județul Arad,

Condiții generale:

au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
• cunosc limba romana;
• indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
• au capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
• nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea de infractiuni;
• indeplinesc conditiile specifice postului;
• nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
• au un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
• nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politica;

Conditii specific de ocupare a postului:

– studii medii cu diplomă de bacalaureat;

– calificare în domeniul instalatiilor electrice în construcţii civile şi/sau industriale;

– de preferinţă absolvent al unui curs de instructor de sport;

Concursul se va desfăşura în la sediul Primăria comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, nr. 28, județul Arad, şi constă în:

  • proba scrisă în data de 06.02.2018 ora 1000.

  • proba practică în data de 08.02.2018 ora 1200.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 zile lucătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Zădăreni. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro

Acte necesare inscrierii

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare.

-copie act de identitate

-copie dupa actele de studii

-copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

-curriculum vitae

-recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA


POSTUL VACANT –post de execuție pe perioadă nedeterminată de Muncitor calificat – Electrician în domeniul instalatiilor electrice în construcţii civile şi/sau industriale, in cadrul Primăriei comunei Zădăreni, județul Arad

BIBLIOGRAFIE:

  1. Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata

  3. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

4. Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Prescripții tehnice ISCIR, pt. A1-2010 publicata in M.O. nr. 513 bis din 23.07.2010

6. Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordin nr. 126/2016 privind aprobarea normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă;