Anunț concurs angajare – muncitor necalificat

Nr. 5516 din 01.09.2017

ANUNT

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor necalificat, cu normă întreagă, din cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului comunei Zădăreni, județul Arad.

Conditii de ocupare a postului:

– studii minim 8 clase.

– domiciliu stabil pe raza comunei Zădăreni.

Concursul se va desfăşura în la sediul Primăria comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, nr. 28, județul Arad, şi constă în:

  • proba scrisă în data de 26.09.2017 ora 1000.
  • proba practică în data de 28.09.2017 ora 1200.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 zile lucătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Zădăreni. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro

Acte necesare inscrierii

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare.

-copie act de identitate

-copie dupa actele de studii

-copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

-curriculum vitae

-recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA


BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS – personal contractual – guard

  1. Legea nr. 215/2001 Legea administratie publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  3. Legea nr. 319/2006 Legea privind securitatea si sanatatea in munca actualizată;
  4. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Primar,
Petri Doina