Organizare concurs pentru postul de contabil la Căminul de bătrâni Zădăreni

11 bibliografie


Nr. 466 din 26.01.2017

ANUNȚ

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea postulului de natură contractuală cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de contabil în cadrul Căminului de Bătrâni din comuna Zădăreni, județul Arad:

Condiții generale:

au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
• cunosc limba romana;
• indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
• au capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
• nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea de infractiuni;
• indeplinesc conditiile specifice postului;
• nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publica
/post contractual in ultimii 7 ani;
• au un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
• nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politica;

Condiții specifice:

studii superioare în domeniul contabilitate, economice, finanțe bănci;

– experiență în domeniul contabilității de minim 5 ani.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, nr. 28, județul Arad şi constă în:

  • proba scrisă în data de 20.02.2017 ora 1000.

  • interviul sau proba practică în data de 22.02.2017 ora 1200.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Zădăreni. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro

Acte necesare inscrierii

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare.

-copie act de identitate

-copie dupa actele de studii

-copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

-curriculum vitae

-recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA


11 bibliografie