Anunț angajare fochist

Nr. 56 din 05.01.2017

ANUNȚ

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea postulului de natură contractuală cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de muncitor calificat – Fochist sau tehnician instalații sanitare și/sau încălzire a locuințelor, din cadrul Căminului de Bătrâni din comuna Zădăreni, județul Arad:

Condiții generale:

au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
• cunosc limba romana;
• indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
• au capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
• nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea de infractiuni;
• indeplinesc conditiile specifice postului;
• nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
• au un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
• nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politica;

Condiții specifice:

studii medii sau profesionale

– curs calificare pentru meseria de fochist pentru cazane de joasă presiune sau în domeniul instalațiilor sanitare și/sau de încălzire a locuințelor.

– autorizație ISCIR pentru fochist clasa C

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, nr. 28, județul Arad şi constă în:

  • proba scrisă în data de 01.02.2017 ora 1000.

  • interviul sau proba practică în data de 03.02.2017 ora 1200.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Zădăreni. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro

Acte necesare inscrierii

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare.

-copie act de identitate

-copie dupa actele de studii

-copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

-curriculum vitae

-recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA


POSTUL VACANT post de execuție pe perioadă nedeterminată de Muncitor calificat Fochist sau tehnician instalații sanitare și/sau încălzire a locuințelor, din cadrul Căminului de bătrâni Zădăreni, județul Arad

BIBLIOGRAFIE :

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata
Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
4. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările și completările ulterioare;
5. Prescripții tehnice ISCIR, pt. A1-2010 publicata in M.O. nr. 513 bis din 23.07.2010
6. Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordin nr. 03/2011 privind aprobarea normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă
Primar,
Petri Doina