DISPOZIŢIA Nr. 96 Din 21.07.2016 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Zădăreni în şedinţă extraordinară în data de 25.07.2016

DISPOZIŢIA Nr. 96

Din 21.07.2016

Privind convocarea Consiliului Local al comunei Zădăreni

în şedinţă extraordinară în data de 25.07.2016

Primarul Comunei Zădăreni – Judeţul Arad,

În temeiul art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României republicată în M.O. partea I nr.767 din 31.10.2003,

Având în vedere:

  • art.39 alin.1,2 şi 3 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local Zădăreni, în şedinţă extraordinară, în data de 25.07.2016, ora 17:30 la sediul Primăriei comunei Zădăreni, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 25.07.2016;

  2. Proiect de hotărâre privind modificarea devizului de general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului ”Construire grădiniță, loc. Zădăreni, Com. Zădăreni nr.234 jud. Arad”.

  3. Diverse.

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul şi se comunică cu:

-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ;

-Consilierii Locali ai comunei Zădăreni;

-Prin afişare.

Primar, Secretar,

Petri Doina Mariș Silviu-Daniel