DISPOZIŢIA Nr. 77 Din 29.06.2016 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Zădăreni în şedinţă ordinară în data de 04.07.2016

DISPOZIŢIA Nr. 77

Din 29.06.2016

Privind convocarea Consiliului Local al comunei Zădăreni

în şedinţă ordinară în data de 04.07.2016

Primarul Comunei Zădăreni – Judeţul Arad,

În temeiul art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României republicată în M.O. partea I nr.767 din 31.10.2003,

Având în vedere:

  • art.39 alin.1,2 şi 3 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local Zădăreni, în şedinţă extraordinară, în data de 04.07.2016, ora 17:30 la sediul Primăriei comunei Zădăreni, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 04.07.2016;

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.05.2016;

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional de prelungire la contractul de concesiune cu SC. ASA Servicii Ecologice.SRL

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Statut și Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care Comuna Zădăreni este membru asociat;

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti cadrelor diactice şi cadrelor auxiliare pentru cheltuieli de deplasare, pe luna: mai 2016.

  7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.

  8. Diverse;

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul şi se comunică cu:

-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ;

-Consilierii Locali ai comunei Zădăreni;

-Prin afişare.

Primar, Secretar,

Petri Doina Mariș Silviu-Daniel