Sedința de constituire a Consiliului local Zădăreni din 24.06.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA ZĂDĂRENI

CONSILIUL LOCAL ZĂDĂRENI

H O T Ă R Â R E A  

nr. 1 din 24.06.2016

privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali


Consilierii declaraţi aleşi la scrutinul din 5 iunie 2016, întruniţi în şedinţa de constituire la 24 iunie 2016,

Având în vedere:

Ordinul nr. 461 / 08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Zădăreni ,

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Zădăreni

– însuşirea prin vot deschis a propunerii preşedintelui de vârstă de alegere a comisiei de validare compusă din 3-5 consilieri;

-stabilirea numărului de locuri în comisia de validare pentru fiecare grup de consilieri;
-propunerile nominale privind candidaţii pentru componenţa comisiei şi rezultatul votului deschis;

-art.4 şi art.9, alin.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

– art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – republicată, Legea administraţiei publice locale,

H O T Ă R Ă S C:

Art.1: Se alege comisia de validare a mandatelor consilierilor locali aleşi ai comunei Zădăreni, care va fi compusă din următorii:

1.Lucuţa Carmen-Alina din partea P.N.L., – Preşedinte,

2.Petrean Iosif din partea P.N.L., – Secretar

3.Andreica Sava din partea P.S.D., – Membru

Art.2: Comisia de validare a mandatelor îşi va desfăşura activitatea pe durata mandatului Consiliului Local al comunei Zădăreni.

Art.3: Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în justiţie.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarului ales al comunei Zădăreni,

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Art.5: Secretarul comunei Zădăreni va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Preşedinte de vârstă, Contrasemnează Secretar,

VĂLAN TEODOR MARIȘ SILVIU-DANIEL

Asistent 1 POPESCU LIDIA-MANUELA

Asistent 2 POPOVICI PAUL-RĂZVAN


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA ZĂDĂRENI

CONSILIUL LOCAL ZĂDĂRENI

H O T Ă R Â R E A  

nr. 2 din 24.06.2016

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi


Consilierii declaraţi aleşi la scrutinul din 5 iunie 2016, întruniţi în şedinţa de constituire la 24 iunie 2016,

Având în vedere:

Ordinul nr. 461 / 08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Zădăreni ,

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Zădăreni

-Luând act de propunerile comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Zădăreni ,consemnate în procesul-verbal prin care se constată legalitatea alegerii consilierilor;
-rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, pentru validarea mandatelor consilierilor;

-art.6, art.7 şi art.9, alin.4 din OG 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

-art. 38 din Legea nr. 334/2006, republicată privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În temeiul art. 31, alin. 3, alin.4 şi alin.5, art. 31^1din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei publice locale;


H O T Ă R Ă S C:

Art.1: Se validează mandatele consilierilor locali aleşi ai comunei Zădăreni după cum urmează:

 1. ANDREICA SAVA din partea PSD,

 2. BENE FLORIAN din partea PNL,

 3. LUCUŢA CARMEN-ALINA din partea PNL,

 1. PETREAN IOSIF din partea PNL,

 2. POPESCU LIDIA-MANUELA din partea PNL,

 3. POPOVICI PAUL-RĂZVAN din partea PNL,

 4. ŞICLOVAN PETRU din partea PNL,

 5. TODOR ADELA din partea PSD,

 6. TOMOIAGĂ IOAN din partea PNL,

 7. ȚUPLEA CORNEL din partea P. Noua Dreaptă,

 8. VĂLAN TEODOR din partea PNL,

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică

 • Primarului ales al comunei Zădăreni,

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad

Preşedinte de vârstă Contrasemnează Secretar

VĂLAN TEODOR MARIȘ SILVIU-DANIEL

Asistent 1 POPESCU LIDIA-MANUELA

Asistent 2 POPOVICI PAUL-RĂZVAN


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA ZĂDĂRENI

CONSILIUL LOCAL ZĂDĂRENI

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 3 din 24.06.2016

privind constituirea legală a Consiliului local al comunei Zădăreni


Consiliul local al comunei Zădăreni, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24.06.2016,


Având în vedere:

Ordinul nr. 461 / 08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Zădăreni ,

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Zădăreni

– validarea mandatelor consilierilor aleşi;

-depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate;

-art.8, alin.(6) şi art.9, alin.4, din O.G. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

-art.34, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei publice locale;

-declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Arad, de către preşedintele de vârstă;

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – republicată, Legea administraţiei publice locale, adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E

Art.1: Se constată declararea Consiliul local al comunei Zădăreni, compus din 11 consilieri aleşi, ca legal constituit .

Art.2: Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în justiţie.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică

 • Primarului ales al comunei Zădăreni,

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad.

Art.4: Secretarul comunei Zădăreni va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Preşedinte de vârstă Contrasemnează Secretar

VĂLAN TEODOR MARIȘ SILVIU-DANIEL

Asistent 1 POPESCU LIDIA-MANUELA

Asistent 2 POPOVICI PAUL-RĂZVAN

ROMÂNIA


JUDEŢUL ARAD

COMUNA ZĂDĂRENI.

CONSILIUL LOCAL ZĂDĂRENI

H O T Ă R Â R E A  

nr. 4 din 24.06.2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Consiliul local al comunei Zădăreni, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24.06.2016,

Având în vedere:

Ordinul nr. 461 / 08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Zădăreni ,

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Zădăreni

-propunerile nominale pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor în funcţie;

-prevederile art. 9 din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

-art.35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei publice locale;

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – republicată, Legea administraţiei publice locale, adoptă prezenta:


H O T Ă R Â R E

Art.1: Se alege preşedinte de şedinţă şi se desemnează cu conducerea lucrărilor şedinţei Consiliului Local al comunei Zădăreni, dl. Vălan Teodor din partea P.N.L.

Art.2: Preşedintele de şedinţă se alege pe durată de cel mult 3 luni.

Art.3: Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în justiţie.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică

 • Primarului ales al comunei Zădăreni,

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Art.5: Secretarul comunei Zădăreni va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.


Preşedinte de vârstă Contrasemnează Secretar

VĂLAN TEODOR MARIȘ SILVIU-DANIEL

Asistent 1 POPESCU LIDIA-MANUELA

Asistent 2 POPOVICI PAUL-RĂZVAN


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA ZĂDĂRENI

CONSILIUL LOCAL ZĂDĂRENI

H O T Ă R Â R E A  

nr. 5 din 24.06.2016

privind alegerea viceprimarului


Consiliul local al comunei Zădăreni, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24.06.2016,


Având în vedere:

Ordinul nr. 461 / 08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Zădăreni ,

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Zădăreni

-propunerile formulate pentru desemnarea viceprimarului şi rezultatul votului secret;

-art.11-14 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

-prevederile art.57, alin.3 şi alin.7 din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei publice locale;

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – republicată, Legea administraţiei publice locale, adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E

Art.1: Se alege viceprimar al comunei Zădăreni dl. Şiclovan Petru, consilier local din partea P.N.L.

Art.2: Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică

 • Primarului ales al comunei Zădăreni,

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Art.4: Secretarul comunei Zădăreni va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează Secretar

VĂLAN TEODOR MARIȘ SILVIU-DANIEL


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA ZĂDĂRENI

CONSILIUL LOCAL ZĂDĂRENI

H O T Ă R Â R E A  

nr. 6 din 24.06.2016

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ZĂDĂRENI

Consiliul local al comunei Zădăreni, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24.06.2016,


Având în vedere:

Ordinul nr. 461 / 08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Zădăreni ,

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Zădăreni

În temeiul prevederilor art. 54 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art. 15, respectiv Anexa 2 din OG nr. 35/2002, modificată şi completată , pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

HOTĂRĂŞTE

Art.1: Se organizează comisia de specialitate din domeniul economic-financiar,pe lângă Consiliul Local al comunei Zădăreni, având următoarea componenţă

 1. D-na Lucuţa Carmen-Alina, consilier local din partea P.N.L. – Preşedinte

 2. Dl. Şiclovan Petru, consilier local din partea P.N.L., – Secretar

 3. Dl. Bene Florian, consilier local din partea P.N.L., – Membru

 4. Dl. Popovici Paul-Razvan, consilier local din partea P.N.L., – Membru

 5. Dl. Todor Adela, consilier local din partea P.S.D., – Membru

Art.2: Se organizează comisia de specialitate din domeniul juridic şi de disciplină, pe lângă Consiliul Local al comunei Zădăreni, având următoarea componenţă

 1. Dl. Vălan Teodor, consilier local din partea P.N.L., – Preşedinte

 2. Dna. Andreica Sava, consilier local din partea P.S.D., – Secretar

 3. Dl. Petrean Iosif, consilier local din partea P.N.L., – Membru

Art.3: Se organizează comisia de specialitate din domeniul social-cultural, învăţământ culte şi sport, pe lângă Consiliul Local al comunei Zădăreni, având următoarea componenţă

 1. Dna. Popescu Lidia-Manuela, consilier local din partea P.N.L., – Preşedinte

 2. Dl. Ţuplea Cornel, consilier local din partea P. Noua Dreaptă – Secretar

 3. Dl. Tomoiagă Ioan, consilier local din partea P.N.L. – Membru

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică

 • Primarului ales al comunei Zădăreni,

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad.

Art.5. Secretarul comunei Zădăreni va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează Secretar

VĂLAN TEODOR MARIȘ SILVIU-DANIEL

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll Up

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies DETALII

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide